Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin güncel toplumbilimsel olgu ve yapısal özelliklerini, yeterince odaklanmış, somut veri değerlendirme esasına dayalı saha çalışmalarıyla detekleyerek, özgün kuramsal yaklaşımlar geliştirmeye yönelik çalışmaları teşvik eden bir eğitim vermeyi hedefler. Bu doğrultuda bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanmak, onları geliştirmeye katkıda bulunacak kavramsallaştırmaları oluşturmak yönünde gerçekleştirilecek çalışmaları desteklemeyi temel amaç edinir. Böylece, toplumbilimsel sorunsalların, somut pratik gereksinimler, bunları soyutlama düzeyinde kapsayan kuramsallaştırmalar ve çözümleme birimlerini oluşturan yöntembilimsel araçlarla anlaşılmalarını sağlayan çoklu bir yaklaşım benimsenmesi, temel ilke olarak kabul edilir. Program, pratik, kuramsal ve yöntembilimsel bileşenlerin hepsini eşit önemde varsayar ve somut, konusu yeterince özgün bir şekilde sınırlandırılmış saha araştırmalarının gerçekleştirilmesini amaçlar.

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Verda İrtiş

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyoloji Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Yabancı Öğrenci Kayıt Koşulları