Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin güncel toplumbilimsel olgu ve yapısal özelliklerini, yeterince odaklanmış, somut veri değerlendirme esasına dayalı saha çalışmalarıyla detekleyerek, özgün kuramsal yaklaşımlar geliştirmeye yönelik çalışmaları teşvik eden bir eğitim vermeyi hedefler. Bu doğrultuda bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanmak, onları geliştirmeye katkıda bulunacak kavramsallaştırmaları oluşturmak yönünde gerçekleştirilecek çalışmaları desteklemeyi temel amaç edinir. Böylece, toplumbilimsel sorunsalların, somut pratik gereksinimler, bunları soyutlama düzeyinde kapsayan kuramsallaştırmalar ve çözümleme birimlerini oluşturan yöntembilimsel araçlarla anlaşılmalarını sağlayan çoklu bir yaklaşım benimsenmesi, temel ilke olarak kabul edilir. Program, pratik, kuramsal ve yöntembilimsel bileşenlerin hepsini eşit önemde varsayar ve somut, konusu yeterince özgün bir şekilde sınırlandırılmış saha araştırmalarının gerçekleştirilmesini amaçlar.

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Feyza Ak Akyol

Sosyoloji Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Sosyoloji Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı Bilgileri


Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, günlük hayat içerisinde sık duyulan ancak anlamlandırmakta zorlanılan bazı kavramlar üzerine yeniden düşünmeyi hedefleyen sosyoloji yönelimli bir programdır. Hızlı bir dönüşüm halinde olan Türkiye toplumunu anlamak için toplumbilimlerinin sağladığı düşünsel donanıma ihtiyaç vardır. Program, günümüz Türkiye’sinin sorunlarına yüzeysel kanaatlerle yaklaşmak yerine daha analitik ve çok boyutlu bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Sorumlusu: Prof. Dr. İpek MERÇİL

Kayıt Kabul Koşulları: Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.

Program Bilgileri

Program Tanıtım Videosu