Adı Soyadı Savunma Tarihi Tez Konusu Danışman
1 ECE NEZİHE DERİCİOĞLU
2012

La construction du style de vie à travers les sites d'achat groupé : L'exemple de Groupon

Alışveriş Siteleri Üzerinden Hayat Tarzı İnşası: Groupon Örneği

Prof. Dr. Ali ERGUR
2
GÜLMELEK ALEV
2012

Devenir l'acteur en se souvenant : Le cas des Circassiens en Turquie

Hatırlayarak Aktör Olmak: Türkiye’deki Çerkeslerin Durumu

Doç. Dr. Buket TÜRKMEN
3
AYÇA YILMAZ
2012

L’articulation des stratégies de résistance et des processus de consentement chez les cols blancs

Beyaz Yakalılarda Direniş Stratejileri ve Rıza Süreçlerinin Eklemlenmesi

Prof. Dr. Ali ERGUR
4
DİCLE KOYLAN
2013

La transformation des fonctions sociales et de la perception de galerie d'art comme lieu d'Interaction et espace de consommation : Le cas des galeries d'art à Istanbul

Bir Etkileşim ve Tüketim Mekânı Olarak Sanat Galerisi Algısının ve Sosyal İşlevlerinin Dönüşümü: İstanbul'daki Sanat Galerileri Olgusu

Prof. Dr. Ali ERGUR
5
GÖZDE AYTEMUR
2013

Les procureurs de la République travaillant au sein des cours d'assises en Turquie à l'égard des politiques néoliberales

Neoliberal Politikalar Bağlamında Türkiye Ağır Ceza Mahkemelerinde Görevli Cumhuriyet Savcıları

Doç. Dr. Verda İRTİŞ
6
ONUR AVCI
2014

Les pouvoirs et l’identité contre-culturel du supporterisme dans le football modern : Le cas d’Istanbul

Modern futbolda taraftarlığın güçleri ve karşı kültürel kimliği: İstanbul örneği

Doç.Dr.Feyza AK AKYOL
7
RÜYA YÜKSEL
2015

Un regard aux rapports entre le droit, le pouvoir et les mouvements sociaux : le devant de Palais de Justice comme un lieu de manifestation et protestation

Hukuk, İktidar ve Toplumsal Hareketler Arasındaki İlişkilere bir Bakış: Bir Eylem ve Protesto Alanı Olarak Adliye Önü

Doç. Dr. Verda İRTİŞ
8
EDA ÖZTÜRK
2015

Le rapport entre l'Individu et les objets à travers la reconstruction de la mémoire : L'exemple du Musée de l’Innocence

Belleğin Yeniden İnşası Üzerinden Birey ve Nesneler Arasındaki İlişki : Masumiyet Müzesi Örneği

Prof. Dr. Ali ERGUR
9
ÖZGE ZEYNO DERMAN
2015

Un stand-in créateur des contre-publics : La protestation performative de l'homme debout

Karşı-Kamuların Yaratıcı Bir Eylemi : Duran Adamın Performans Protestosu

Prof. Dr. Ali ERGUR
10
İDİL GÜNEY
2015

Les pratiques d'écoute musicale des jeunes en tant que stratégies identitaires : Une étude sociologique à Istanbul

Kimlik Stratejileri Olarak Gençlerin Müzik Dinleme Pratikleri: İstanbul’da Sosyolojik Bir Araştırma

Prof. Dr. Ali ERGUR
11
GÜLSÜNAY UYSAL KABA
2015

La transformation de l'identité masculine en Turquie : Les nouvelles masculinités

Türkiye'de Erkek Kimliğinin Dönüşümü: Yeni Erkeklikler

Prof. Dr. İpek MERÇİL
12
MERVE NEBİOĞLU
2016

La réconciliation avec le passé Arménien à travers le municipalisme et le présent des excuses des élites politiques Kurdes à Diyarbakır

Diyarbakır'da Belediyecilik ve Kürt Siyasi Elitlerin Üzerinden Ermeni Geçmişi ile Uzlaşma

Doç. Dr. Buket TÜRKMEN
13
METİN CEVİZCİ
2017

Centre commercial entre apologie et critique : Pour une étude compréhensive des formes de sociation à travers le cas de la Turquie

Savunma ve eleştiri arasında alışveriş merkezi: Türkiye bağlamında toplumlaşma formları üzerine kavrayıcı bir araştırma denemesi

Doç. Dr. Verda İRTİŞ
14
DİLARA NAZLI
2017

L'accueil et l'hospitalité envers les réfugiés Syriens à İstanbul

İstanbul'da Suriyelilere yönelik kabul ve misafirperverlik

Doç. Dr. Didem DANIŞ
15
İFFET PİRAYE YÜCE
2018

Pratiques de lecture et remise en cause de l'état actuel du livre papier à l'ère numérique : Une étude sur les lecteurs à Istanbul

Sayısal Çağda Okuma Pratikleri ve Kağıt Kitabın Tartışmaya Açılması : İstanbul’da Okurlar Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Ali ERGUR
16
SEÇİL EDA BAYRAKTAR TRAKYA
2019

La mise en scène de la femme marchande : imitation, identité et hypervisibilité

Tacir Kadının Sahneye Konması : Taklit, Kimlik ve Aşırı-Görünürlük

Prof. Dr. Ali ERGUR
17
NURDAN DURMAZ
2019

L'art performance en Turquie à la lumière des théories post-structuralistes et féministes

Yapısalcılık-Sonrası ve Feminist Kuramların Işığında Türkiye’de Performans Sanatı

Prof. Dr. Ali ERGUR
18
DENİZ GÖNEN
2019

Représentations du discours de la masculinité hégémonique à travers du supportérisme de football en Turquie

Türkiye'de futbol taraftarlığı üzerinden hegemonik erkeklik söylemi temsilleri

Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
19
ELİF YENİGÜN
2019

Le genre dans le monde académique : la place des rectrices

Akademik Hayatta Cinsiyet Politikaları: Kadın Rektörlerin Yeri

Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
20
NAZLI ALTUNEL
2019

Les effets de genre sur la construction de la masculinité en Turquie

Türkiyede Sosyal ve Kültürel Dinamiklerin Erkek Kimliğinin Oluşumundaki etkileri

Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
21
EGEMEN MERCANLIOĞLU
2019

Transformation urbaine à l’avenue de Bagdat et métamorphose des habitants

Bağdat caddesinde Kentsel Dönüşüm ve Mahalle Sakinlerinin Başkalaşımı

Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
22
AKSEL BEŞİKTAŞLIYAN
2019

La construction sociale de la masculinité: Etude sur les petits commerçants à Kurtuluş

Erkekliğin toplumsal inşası: Kurtuluş'taki küçük esnaflar üzerine bir inceleme

Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
23
CANAN CANSEL ÜNVEREN
2019

Le conservatisme au quotidien : Une analyse sociologique des usages du parc urbain Çirpici

Gündelik hayatta muhafazakarlık : Çirpici parkı kullanımları üzerine sosyolojik bir analiz

Doç. Dr. Didem DANIŞ
24
SELİN KILIÇ
2020

La gentrification rurale : le cas d’Assos, Çanakkale

Kırsal Soylulaştırma: Assos, Çanakkale Vakası

Doç. Dr. Didem DANIŞ
25
BÜŞRA NUR ÖNDE
2020

Mekansal Yeniden Üretimin Bir Biçimi Olarak Sanayisizleşme: Beykoz Örneği

La Désindustrialisation Comme Forme De Reproduction Spatiale: le cas de Beykoz

Doç. Dr. Didem DANIŞ
26
ELÇİN DAYANIR
2020

La Gentrification par l'art: le rôle des institutions artistiques dans le processus du changement socio-spatiale à Dolapdere

Sanat Yoluyla Soylulaştırma: Dolapdere'nin Sosyo-Mekansal Dönüşümünde Sanat Kurumlarının Rolü

Doç. Dr. Didem DANIŞ
27
LARA IŞIN BAĞÇIVANOĞLU
2020

Parcours de distinction, discours d'excellence : Une étude comparée du caractère structurant de l'enseignement artistique en Turquie

Ayrımlaşma Güzergâhları, Mükemmeliyet Söylemleri: Türkiye’de Sanat Eğitiminin Yapılandırıcı Karakterinin Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi

Prof. Dr. Ali ERGUR
28
AHMET KEREM YILMAZ
2020

La reproduction des rapports sociaux de sexe dans l’organisation de jeunesse de Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarında Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Yeniden Üretimi

Prof. Dr. İpek MERÇİL