Sosyoloji Lisans Programı’nın amacı öğrencilerin sosyolojik bakış açısını ve yöntemini benimseyip uygulayabilmelerini sağlamak; bunun için gerekli olan kuramsal, yöntembilimsel ve teknik donanımı öğrencilerine sunmaktır. Nesnesi “toplumsal olgu” olan bir bilimin eğitimi verilirken diğer sosyal ve beşeri bilimlerden beslenilmemesi elbette mümkün değildir. Bu temel anlayıştan yola çıkarak öğrencilerin öğrenimlerinin ilk iki yılında sosyolojinin temel mesele, yaklaşım ve ilkelerini öğrenirken aynı zamanda psikoloji, ekonomi, felsefe, hukuk ve tarih gibi disiplinlerle tanışmaları sağlanır. Programın üçüncü ve dördüncü yıllarında öğrenciler, sosyolojinin farklı dalları ve konuları üzerine kendi ilgi alanlarına göre derinleşebilmelerini sağlayacak bölüm içi seçmeli dersleri alabilirler. Bunların yanı sıra diğer fakültelerden ve bölümlerden seçebilecekleri dersler de diğer disiplinlere açılmalarını sağlar.

Öğrenciler, programın her aşamasında sosyolojik kuram, yöntem ve teknikleri uygulamaya teşvik edilmektedirler. Derslerin paralelinde yürütülecek olan araştırma, yazılı ve sözlü sunuş pratikleri yoluyla Türkiye ve dünyanın gündemindeki toplumsal olayların gözlemlenmesi ve tartışılması, dolayısıyla kuramsal bilginin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Üçüncü yılın sonunda kamu ya da özel kuruluşlarda yapılacak olan zorunlu stajlar da öğrencilerin sosyoloji bilgilerini iş hayatında uygulama pratiği edinmelerini sağlayacaktır. Genel ilke olarak bir saha çalışması üzerine kurulması beklenen bitirme tezi ise dört yıl boyunca edinilmiş kuramsal ve yöntembilimsel birikimin uygulanması anlamını taşımaktadır. Bitirme tezi, bir öğretim üyesinin gözetiminde gerçekleştirilir. Öğrenci dördüncü yılın sonunda bitirme tezini bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır.

Sosyoloji Lisans Programı’nın öğrenim dilinin Fransızca olması, bu dilin sosyal bilimler literatürü açısından zenginliklerini sunmasının yanında karşılaştırmalı bir perspektifi de mümkün kılarak eleştirel bir yaklaşımın oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu tercih, başta Fransa’dakiler olmak üzere yurtdışındaki sosyoloji programları ile bölümümüz arasında işbirliklerinin ve değişim programlarının rahatlıkla hayata geçirilmesini mümkün kılar. Bunların başında gelen Erasmus Değişim Programı ile her yıl çok sayıda öğrenci Avrupa’daki eğitim kurumlarına bir dönemliğine gidebilmekte ve bu kurumlardan gelen öğrenciler misafir edilmektedir.

Bölümümüzde, lisans programının yanısıra bir tezli bir de tezsiz yüksek lisans programı sunulmaktadır. Öğrenim dilinin Fransızca olduğu Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin güncel toplumbilimsel olgularını ve yapısal özelliklerini, yeterince odaklanmış, somut veri değerlendirme esasına dayalı saha araştırmalarıyla destekleyerek, özgün kuramsal yaklaşımlar geliştirmeye yönelik çalışmaları teşvik eden bir eğitim vermeyi hedefler.

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise, günlük hayat içerisinde çok sık duyduğumuz ama anlamlandırmakta zorlandığımız bazı kavramlar üzerine yeniden düşünmeyi hedefleyen sosyoloji yönelimli bir programdır. Öğrenim dili Türkçe olan bu program günümüz Türkiye’sinin sorunlarına yüzeysel kanaatlerle yaklaşmak yerine daha analitik ve çok boyutlu bir  yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır.